Privacy (AVG)

Verklaring betreffende uw privacy

Mesoforte – Geïntegreerde Gezondheidszorg, alsook Patricia van Houten als behandelend therapeut, dragen zorg voor de privacy van cliënten, alsmede van de bezoekers van deze website. Hierdoor kiezen zij ervoor om alle informatie (inclusief persoonlijke informatie) die u verschaft, zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

Dossiervorming

Wanneer u als cliënt bij Mesoforte onder behandeling bent, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat Mesoforte een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Inhoud dossier

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, osteopaat, diëtist, etc.

Privacy

Vanuit haar zorgplicht waarborgt Mesoforte uw privacy onder meer door:

 • zorgvuldig met zowel uw persoonlijke gegevens als uw medische gegevens om te gaan;
 • ervoor te zorgen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heeft Patricia van Houten als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar kan uw dossier of delen daarvan worden overgedragen. Dit gebeurt uitsluitend ná uw expliciete toestemming;
 • Eveneens ná uw expliciete toestemming tijdens afwezigheid van uw therapeut ten behoeve van waarneming door een collega Mesoloog. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een adviesbrief, een recept en/of een factuur.

Wanneer Mesoforte vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u hiertoe wederom voorafgaand expliciet om toestemming gevraagd.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde WGBO.

Privacy in relatie tot uw zorgnota

Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.  Deze gegevens omvatten:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Datum van de behandeling;
 • Factuurnummer;
 • Een korte omschrijving van de behandeling;
 • De kosten van het consult.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Als cliënt heeft u recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (correctie) van deze gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden, zoals omschreven in de AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Wenst u dit te laten doen, neemt u hiervoor dan contact op met Mesoforte.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens en dossier zorgvuldig te beheren heeft Mesoforte beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit betreft zowel organisatorische, als technische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige gebruik:

 • De gebruikte IT-systemen zijn beveiligd met zeer sterke wachtwoorden, dubbele authenticatie en/of biometrische beveiliging;
 • In software opgeslagen gegevens zijn afdoende versleuteld;
 • Uitwisseling van gegevens via e-mail vindt plaats via een versleutelde verbinding.

Toelichting

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Mesoforte. Voorafgaand aan uw eerste afspraak wordt u gevraagd om schriftelijk, middels een handtekening, aan te geven dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring en hiermee in te stemmen.

Share Button